Site icon Chim Cảnh Việt

Cách ép giọng cho chào mào

Ép giọng cho chào mào con và chào mào má trắng giúp chim học được giọng theo ý thích của mình,.

Chào mào má trắng

Việc học có 2 cách : học thầy và học qua file mp3

+Học chim thầy : Cần tìm 1 thầy giỏi về giọng lẫn cách chơi.Nên chọn chú chim bổi già khoảng 2 -3 mùa lông.Tùy bạn có chim thầy vùng nào,hoặc thích giọng chim vùng nào : Chào mào Huế,Bình Định,Sông Kon…chim phải siêng hót và hót nhiều giọng.Để giúp cho chim con,má trắng nghe được nhiều và học nhiều giọng hơn.

Treo chim thầy và con gần nhau,che áo lồng đừng cho thấy mắt và chim con sẽ nghe chim thầy hót và học theo

+Học qua video hoặc mp3 chào mào hót :

Đây là video Chào mào bổi già Bình Định cho anh em nào cần.

Exit mobile version