Site icon Chim Cảnh Việt

Những hình ảnh loài chó Doberman Pinscher

Những hình ảnh loài chó Doberman Pinscher. Doberman là tên của một giống chó có thể nuôi để giữ nhà, canh gác hoặc làm nghiệp vụ. Tên gọi đầy đủ và chính xác của nó là Dobermann Pinscher.

Những hình ảnh loài chó Doberman Pinscher

Exit mobile version