Site icon Chim Cảnh Việt

Heo cũng không chịu nổi

Có ba người thi xem ai chịu được mùi hôi của heo lâu nhất
-Người thứ nhất: vào chuồng heo được hai ngày thi chạy ra bảo:” hôi quá chịu không nổi”
-Người thứ hai: vào được ba ngày thì chạy ra không nói được gì
-Người thứ ba: vào được một tuần thi chú heo chạy ra và bất tỉnh nhân sự

Exit mobile version