Site icon Chim Cảnh Việt

Nam mô, ba con chiền chiện

Một hôm, một ông sư và ba bà vãi, ra thăm vườn chùa; bắt được một tổ ba con chiền chiện, đem về chùa, làm lễ phóng sinh.
 Lúc lễ, ông sư xướng lễ rằng:
 – Nam mô, cải ác vi thiện! Ba bà vãi, nghễng ngãng, nghe không rõ, cùng xướng theo rằng:
– Nam mô, ba con chiền chiện! Ông sư xướng lại: – Nam mô, cải ác vi thiện!
Ba bà vãi lại cứ: – Nam mô, ba con chiền chiện!
Ông sư tức quá, quay lại, vạch quần ra mà gắt rằng: – Này, còn con chiền chiện này nữa là bốn

Exit mobile version