Site icon Chim Cảnh Việt

Clip bé Tiểu Muội tắm

lúc mới lấy về tính đặt tên là lý lắc , nhưng sau khi hội ý thì đỗi tên nó thành tiểu muội , up clip em nó tắm và sấy cho em nó cho anh em đỡ buồn trong khi đợi mùa vẹt non tắm :)

 

Sấy cho khô lông:

 
Exit mobile version