Site icon Chim Cảnh Việt

LAI GIỐNG MACAW

DƯỚI ĐÂY LÀ 24 PHƯƠNG PHÁP GHÉP ĐÔI VÀ LAI GIỐNG DÒNG VẸT MACAW :

1. Ruby Macaw + Harlequin Macaw = Quator Macaw (F2)

2. Scarlet Macaw + Buffon’s Macaw = Verde Macaw

3. Military Macaw + Buffon’s Macaw = Milifon’s Macaw

4 .Greenwing Macaw + Scarlet Macaw = Luby Macaw

5. Blue And Gold Macaw + Red-Fronted Macaw = Maui Sunset Macaw

6. Green Wing Macaw + Military Macaw = Calico Macaw

7. Miutary Macaw + Blue And Gold = Miligold Macaw

8. Greenwing Macaw + Harlequin Macaw = Jubilee Macaw

9. Greenwing Macaw + Catalina Macaw = Flame Macaw (F2)

10. Buffon’s Macaw + Hyacinth Macaw = Emeral Macaw

11. Scarlet Macaw + Blue And Gold Macaw = Catalina Macaw

12. Buffon’s Macaw + Blue And Gold Macaw = Bluffon’s Macaw

13 . Camelot Macaw + Harliquin Macaw = Fiesta Macaw (F3)

14. Ruby Macaw + Catalina Macaw = Rubalina Macaw (F2)15. Camelot Macaw + Scarlet Macaw = Capri Macaw (F3)

16. Catalina Macaw + Harilequin Macaw = Maui Sunrise Macaw (F2)

17. Camelot Macaw + Catalina Macaw = Camelina Macaw (F3)

18. Miutary Macaw + Scarlet Macaw = Samrock Macaw

19. Hyacinth Macaw + Military Macaw = Milicinth Macaw20. Scarlet Macaw + Miligold Macaw = Starlight Macaw (F2)
21. Carlet Macaw + Catalina Macaw = Camelot Macaw (F2)

22. Scarlet Macaw + Harlequin Macaw = Tropicana Macaw (F2)

23. Greenwing Macaw + Blue And Gold Macaw = Harlequin Macaw

24. Blue And Gold Macaw + Hyacinth Macaw = Caloshua Macaw

 

Chúc các bạn thành công !

Exit mobile version