33. Jays, Crows – CORVIDAE – Họ Quạ – Cuối

9. Black-browned Tree Pie – Dendrocitta frontalis – Choàng choạc đầu đen

10. Black Racked-tailed Tree Pie – Crypsirina temia – Chim khách

11. Notch-tailed Tree Pie – Temnurus temnurus – Chim khách đuôi cờ

12. Black-billed Magpie – Pica pica – Ác là, Bồ các

13. Carrion Crow – Corvus corone – Quạ mỏ nhỏ

14. Jungle Crow – Corvus macrorhynchos – Quạ đen

15. Collared Crow – Corvus torquatus – Quạ khoang