Trả ơn con lợn

hai anh kết nghĩa đen sách. Mt anh gp may thi đ, ra làm quan, lin tr mt. Bn đến thăm nhiu ln, ln nào cũng cho lính ra bo, khi thì ngài gic, ngài ngơi, khi thì ngài bn vic công không tiếp.Năm by phen nhthế, anh này gin lm.

Một hôm, anh ta mua một con lợn, quay vàng, để lên mâm bưng tới. Lính lệ vào bẩm, một lát trở ra, niềm nở mời vào. Vào đến nơi, quan chào hỏi cồn vã rồi sai lính lệ mang trầu ra mời. Anh ta cầm lấy miếng trầu, đút vào miệng con lợn, vái nó mấy vái mà rằng.
– Tao trả ơn mày! Nhờ mày tao mới lại lọt vào đến cửa quan để nhìn lại mặt ban cũ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *