Trò khá hơn thầy rồi

Trò khá hơn thầy rồi

Có một thầy đồ lười, tiếng đồn khắp, đến nỗi không ai dám cho con đến học. Thế mà lại có anh đem trầu cau đến xin học. Thầy bảo:

– Nhà không có án thư, con xem nhà ai có, mượn tạm một cái về đây, ta lễ thánh.  Trò vội thưa:

– Thưa thầy, đi mượn thì rồi phải trả lôi thôi. Chi bằng con cúi khom lưng làm cái án thư, thầy đặt trầu cau lên đấy lễ thánh cũng được.  Thầy nghe nói, chắp thay vái:

– Con khá hơn thầy nhiều rồi! Con phải học thầy làm gì nữa?’

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *