Giỡn chơi tý thôi giờ mới khổ

Giỡn chơi tý thôi giờ mới khổ.